Till innehåll på sidan

Skolgårdsverksamheten

Rastverksamheten på Sjöstadsskolan ska vara meningsfull, trygg och innehållsrik.

Roligare och tryggare raster

Grundläggande målsättning för rastverksamheten på Sjöstadsskolan är att alla elever får ingå i olika erfarenhetssammanhang där de får möjlighet att lära sig något nytt, gör något meningsfullt och är trygga. Verksamheten baseras dels på elevers önskemål samt kapitel 1 och 2 i Läroplanen (Lgr-11). Verksamheten ska bidra till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen. Eleverna ska även ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Ökad fysisk aktivitet kan senare bidra till ökade studieresultat, då studier visat på sambandet mellan fysisk aktivitet och inlärning.

På vår skolgård finns en bod, där elever kan låna leksaker, spel, böcker och bollar. Via ett lånekortssystem jobbar vi aktivt för att eleverna ska ta ansvar för och lämna tillbaka sitt lånade material. Från årskurs 1 ansvarar eleverna själva för att sköta in- och utlåning genom att bemanna boden ett par tillfällen per termin. I årskurs 3 för man senare ansöka om att bli guldkortskandidat vilket innebär att man bemannar boden en gång i veckan, får ett större ansvar för materialet samt större delaktighet genom möten där vi diskuterar problem, idéer och förslag till förbättringar. Guldkortskandidaterna övar sig samtidigt i att ta ansvar och vara goda kamratförebilder för de yngre eleverna.

Rastläraren planerar och genomför en varierad verksamhet för eleverna i år F-6. Varje vecka publiceras ett veckoschema med de planerade aktiviteterna på en aktivitetstavla vid sidan av utlåningsboden. Innehållet i veckoschemat ansvarar rastlärarna för, och utgår till stor del från elevers förslag och idéer, samt är anpassade för att barn lätt ska kunna hoppa in och ut ifrån. 

Under varje lunchrast arrangeras en rastaktivitet på multiarenan för att göra ytan tillgänglig för alla. Leken eller aktiviteten ska vara inbjudande och lätt att förstå så att eleverna enkelt kan hoppa in och ut efter egen lust. Rastaktiviteten bidrar förutom aktivitet och rörelse även till större samverkan mellan årskurserna, är ett komplement till relationsskapande samt motverkar aktivt utanförskap genom att vara en arena som är öppen för alla att delta. Den populära leken ”DJ Cat” lockar exempelvis mellan 60–70 barn i åldrarna F-6.
Exempel på andra aktiviteter är olika kullekar, dragkamp, stafetter, tipspromenader samt räkne- och ordlekar.

Vi ser särskilt att de planerade aktiviteterna hjälper elever som har svårare att välja själva eller komma med egna idéer. Rastverksamheten blir en snitslad stig för dem. Det finns alltid något att göra och samma rastlärare visar vägen och hjälper eleverna att ingå i sammanhang och knyta nya kontakter. De elever som behöver, får guidning i lek och samspel, vilket ökar tryggheten under rasterna.

Om du arbetar i skola och är intresserad av att veta mer om vår skolgårdsverksamhet, se vidare under "Studiebesök".

Dela: