Qualiscertifiering

Sammanfattning av rapporten
Sjöstadsskolan i Hammarby sjöstad stod färdig 2006 för att ta emot 90 barn.
En kraftig expansion under de gångna läsåren har lett till att skolan idag hyser över 600 elever, 130 förskolebarn och 90-talet anställda.
Tillväxttakten ger också en vink om vilka utmaningar som ledning och personal har haft att anta och hantera under skolans korta historia.
Resultatet av ansträngningarna är mot den bakgrunden mycket framgångsrikt. Sjöstadsskolan når vid detta första försök, efter genomförd kompletteringsgranskning i september, 77 poäng enligt Qualis´ certifieringsmatris och är därmed certifierade enligt Qualis´ kvalitetsmodell.

Skolan har på kort tid lyckats etablera trygghet och trivsel som ett framgångsrikt område.
Eleverna trivs bra, mobbning är sparsamt förekommande, organisationen av vuxna är tät kring eleverna och de förebyggande aktiviteterna börjar ge märkbara resultat. Arbetsron är fortfarande ett utvecklingsområde enligt skolans ledning, elever, lärare och föräldrar.

Alla elever har en individuell utvecklingsplan som styr delar av deras arbete mot de uppsatta målen. Planeringen görs i loggböcker, uppföljning med lärarna sker med viss regelbundenhet och IUP skrivs om och följs upp av mentorn med regelbundenhet.

Eleverna tränas att ta ansvar för sitt lärande efter ålder och mognad.
Lärarnas ambitioner kring arbetssättet är höga.

Eleverna har god tillgång till aktuella och relevanta kunskapskällor, arbetssättet varierar och kreativa inslag förekommer. Man prövar problemlösning och kritisk granskning i lärandet i de flesta sammanhang och ämnen och lärarna mäter elevernas kunskapande på flera olika sätt.
Kunskapsresultaten följs upp på individ, arbetslags- och skolnivå och man har utvecklat metoder för att säkerställa en likvärdig bedömning.

Elevledda utvecklingssamtal har blivit ett framgångsrikt sätt för skolan att öka elevernas delaktighet och ansvar. Man tar systematiskt med eleverna från tidiga år i skolans planeringsprocesser. Ett flertal fora för elevers och föräldrars delaktighet har utvecklats.

Skolans organisation är dess främsta styrka.
Här finns grunden för en fortsatt god utveckling av skolans kvaliteter inom samtliga granskningsområden och för en allt högre måluppfyllelse avseende skolans samtliga uppdrag enligt styrdokumenten.
Systemet för styrning och ledning är tydligt utformat och dokumenterat men har ännu inte satt sig i organisationen. Kännedom av mål varierar något och fungerar inte fullt ut på den lägsta nivån – elevernas nivå. Ledarskapet är tydligt, strategierna inte helt implementerade på alla nivåer.
Kommunikationen internt och externt är så välutvecklad som tekniken tillåter. Öppenheten är hög, klimatet tillitsfullt och generöst och samverkan mycket god även med externa intressenter.

Lärarkompetensen är hög och ledningen har lyckats rekrytera kompetent personal på alla de områden som vi synade. Kompetensutvecklingen har av naturliga skäl styrts av akuta behov under skolans hastiga tillväxt och skolan kunde inte vid granskningen i maj 2010 förete någon långsiktig plan för skolans behov av kompetensutveckling.
Vid kompletteringsgranskningen i september fanns dock en komplett handlingsplan för kompetensutveckling riktad till all personal på Sjöstadsskolan, från skolans första läsår 2007/2008 fram till och med 2013.

Skolan har god kontroll över sin ekonomi och ett fungerande system för god hushållning och delegerat ekonomiansvar.
Skolan har under sin korta existens skaffat sig en god image hos föräldrar och elever i och utanför sjöstaden. Man har utvecklat metoder för att veta vilken image skolan har.

Läs mer i Qualisrapporten.

Dela:
Kategorier: