Elevers ledigheter- striktare regler

Sjöstadsskolan har de senaste åren sett en ökning av antalet ledighetsansökningar för elever under skolveckor. Denna ökning försvårar arbetet och ansvaret som skolan har för elevernas måluppfyllelse. Det är en grundlagsskyddad rättighet att gå i skolan och skolan ska ansvara för att eleven får den utbildning den har rätt till. Denna rätt till utbildning styrs av Skollagens 7 kapitel om skolplikt. Med anledning av ovanstående har vi för avsikt att från och med läsåret 2018-19 bli mer restriktiva i att bevilja ledigheter för elever.

Mentorerna får fatta beslut om ledigheter upp till två dagar per läsår. Vid mer än två dagars ledighet per läsår, beslutar skolledningen efter samråd med mentor om eleven beviljas ledigt. Beslutet grundar sig i en bedömning av elevens hela skolgång. Längre ledigheter än fem dagar per läsår, beviljas endast om särskilda skäl föreligger. Om det finns särskilda skäl, ber vi er beskriva dem på ledighetsansökan så att de kan vara underlag vid vår bedömning. Inga ledigheter beviljas under nationella proven.

Vid beviljad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att samtliga kursmoment tas igen. Lärarna har ingen skyldighet och kommer inte att tillhandahålla skolmaterial inför ledigheten.

Om vårdnadshavare, trots avslag på ledighetsansökan, väljer att låta barnet vara frånvarande från skolan, registreras det som ogiltig frånvaro.

Monika Strandberg, rektor på Sjöstadsskolan

Dela:
Kategorier: