Information om obligatorisk förskoleklass

Riksdagen har beslutat att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklassen obligatoriskt från och med höstterminen 2018. Förskoleklassen behålls som skolform och verksamheten kommer även i fortsättningen att ha samma syfte och innehåll som i dag. Syftet med förskoleklassen är bland annat att göra övergången mellan förskola och skola lättare. Den tioåriga skolplikten är därmed indelad i ett år i förskoleklass och nio år i grundskola.

Obligatorisk förskoleklass
Den stora förändringen innebär att förskoleklassen nu är obligatorisk och att eleverna därför har skolplikt. Redan idag går 98 procent av sexåringarna i förskoleklassen. Ändringen innebär bland annat att elever i förskoleklass behöver följa skolans rutiner för frånvaro. En annan effekt av att förskoleklassen blir obligatorisk är att hemkommunen är skyldig att erbjuda skolskjuts enligt skollagen på motsvarande sätt som gäller för elever i grundskola

Tidigare skolstart
Det är möjligt att börja tidigare i förskoleklass. Detta är dock ingen rättighet, utan vårdnadshavarna måste ansöka om detta hos huvudmannen för utbildningen. För barn som vill börja i Stockholms stads skolor är det rektor som fattar beslutet. En elev som påbörjat förskoleklassen ett år tidigare fortsätter normalt även vidare till grundskolan eller grundsärskolan ett år tidigare.

De barn som fyller sju år under 2018 omfattas inte av de nya bestämmelserna. Deras skolplikt inträder fortfarande vid sju år och skolplikten fullgörs genom att de börjar i grundskolan.

Frågor från vårdnadshavare
Frågor om förändringarna kring beslutet om att förskoleklassen blir obligatorisk kan hänvisas till Kontaktcenter på 08-508 11 550 eller kcskola@stockholm.se.

Dela:
Kategorier: