Till innehåll på sidan

Studiebesök

Vi delar gärna med oss!

Många vill veta mer om och lära av av vår verksamhet. Vi har haft glädjen att ta emot besökare  från bland annat Norge, Danmark, Japan  och en rad olika kommuner i Sverige.
Vi skräddarsyr program efter intresse och storlek på grupp.
Fika eller lunch erbjuds utifrån önskemål.

Följande studiebesök finns att tillgå:

1. Rundtur - Pedagogisk miljö i en nybyggd skola:
Sjöstadsskolan invigdes 2007 och är byggd för att fungera för elever i alla åldrar.
Från starten med många förskolebarn och en liten skoldel har skolan växt, tack vare stor inflyttning i den nya stadsdelen. Nu rymmer byggnaden förskola, skola f-9, fritidsverksamhet och särskola/träningsskola. En verksamhet med höga krav på kvalitet förutsätter flexibilitet i den pedagogiska miljön, lokalerna måste lätt kunna anpassas till de elevgrupper som ska arbeta och vistas där.
Studiebesökets innehåll: Rundvandring med beskrivning av verksamheten, pedagogiska miljöer och arkitektens idéer.

2. LEAN :
LEAN är ett  systematiskt sätt att utveckla arbetsprocesser och undvika slöseri.
Genom att strukturera, standardisera och städa, skapas goda rutiner för arbetet som ger tidsvinst och god kvalitet samt spar resurser. Personalen planerar och granskar tillsammans det egna arbetet genom tavelmöten, där alla snabbt blir uppdaterade om vad som är på gång i arbetslaget. En bärande tanke är också ständiga förbättringar, alla uppmuntras att bidra med förbättringsidéer.
Studiebesökets innehåll: Vi visar hur LEAN används i verksamheten genom tavelmöten, standardiserade processer för återkommande rutiner samt tydliga system och strukturer. Vi belyser också vilka vinster det gett på olika nivåer.

3. Learning Study:
Learning Study är en modell för kollegialt lärande.
En grupp lärare utforskar den egna undervisningen och dess resultat. Man väljer ut ett lärandeobjekt och undersöker elevers förståelse av detta, före och efter undervisning. En lektion utvecklas, genomförs och revideras gemensamt. Sjöstadsskolan arbetar med detta professionsutvecklande arbete sedan 2009 och har gjort studier i olika ämnen, framförallt i matematik.
Studiebesöket innehåll: Vi berättar vad Learning Study innebär och vad som krävs i skolans organisation. Vi delar också med oss av erfarenheter från våra egna studier och vilka effekter forskning kan påvisa.

4. Elevhälsa :
Sjöstadsskolan har en väl utbyggd elevhälsa med tydlig arbetsgång genom en elevhälsoprocess som beskriver vem som har ansvar och vad som görs på olika steg i arbetet. Elevassistenter och resurslärare är samlade i ett resursteam som fördelar och ansvarar för längre stödinsatser. Resursteam och elevhälsa handleder också övriga pedagoger i skrivande av åtgärdsprogram, IT-stöd, bildstöd samt i frågor om inkluderande arbetssätt.
Studiebesökets innehåll: Vi berättar om organisation av elevhälsa och resursteam, deras uppgifter och roller och går igenom elevhälsoprocessen, inkluderande arbetssätt samt berättar om våra erfarenheter av åtgärdsprogram.

5. Elevledda samtal:
I alla skolår leds utvecklingssamtalen av eleverna enligt en fastställd modell.
Modellen innebär att eleverna utvärderar sina resultat utifrån arbetsplanen, lärarna ger respons och skriver omdömen. Eleven samlar dokumentation för sitt lärande, förbereder, bjuder in sina vårdnadshavare och leder samtalet. Mentor deltar under slutet av samtalet och tillsammans utformas elevens IUP. Flera samtal kan pågå samtidigt och modellen uppskattas av både elever, vårdnadshavare och pedagoger.
Studiebesökets innehåll: Vi visar vår modell med underlag och organisation samt berättar om erfarenheter och effekter.

6. IT och digitalkunskap
Vi arbetar bl a med smartboards, interaktiva projektorer, "en till en", bloggar, kalendrar, webformulär, storybird, programmering, Learnify, Skolwebben, digitala lovenkäter, iPads, informationsTV, hemsida, vår egna app och Yammer (facebook-liknande kommmunikationsplattform för intern kommunikation).
Studiebesökets innehåll: Vi beskriver och visar upp vår IT-verksamhet utifrån önskemål.

7. Skolgårdsverksamhet
På Sjöstadsskolan har vi en väl utbyggd skolgårdsverksamhet för elever i år fk -5. Verksamheten riktar sig till alla elever som har rast på skolgården och har som mål att vara meningsfull, trygg och innehållsrik.
Studiebesökets innehåll: Besöket börjar med en genomgång av hur verksamheten under de senaste tre åren utvecklats, vilka effekter den ger till hela skolan och det lärande som vi arbetar med under rasterna. Därefter blir det en praktisk demonstration ute på rasten av utlåningssystemet, rastens möjligheter och potential och hur förutsättningar för lek skapas. Besökarna får även en guidad tur i rastboden och genomgång av hur man bygger upp ett fungerande utlåningssystem som eleverna själva ansvarar för. Vi ger också konkreta tips till den som direkt vill börja förändra skolgårdsverksamheten på hemmaplan och svarar på frågor.

Rundturen tar cirka 2 timmar andra program är 4 timmar och kan kombineras med varandra. Fika ingår och lunch går att ordna. Pris: 3000-6000 kr beroende på innehåll för grupper upp till 7 personer.
Rundturen tar 2 timmar alla andra är cirka 4 timmar. Det går att kombinera två områden på ett studiebesök.
Önskas en speciell veckodag eller ett specifkt datum kan det fyllas i här.
Fyll i ditt och/eller företagets namn