Till innehåll på sidan

Learning study – en modell för att utveckla undervisningen

Learning study är en modell för lärares kollektiva arbete med att undersöka och utveckla sin praktik. Sjöstadsskolan har använt denna modell i flera år, med syfte att utforska elevers förståelse av ämnesinnehållet, förbättra undervisningen och nå högre resultat. Varje termin genomförs flera studier i olika ämnen och resultaten presenteras för all personal. Skolan har flera utbildade handledare som ansvarar för studiens upplägg och praktiska genomförande. Processen i en learning study är cyklisk och innefattar planering, genomförande, utvärdering och förbättring. Lärarna utgår från något som brukar vara svårt för eleverna och designar en lektion utifrån det man ser är viktigt för eleverna att förstå. Elevernas kunnande prövas före och efter undervisning, lektioner och elevsvar analyseras i syfte att förbättra undervisningen. Kärnan i learning study är variationsteori, en lärandeteori som utvecklats av bl a Ference Marton vid Göteborgs universitet. Lärande ses som en skillnad i hur man erfar något, det som ska läras måste framträda mot en bakgrund av något annat. För att kunna skriva en innehållsrik berättelse behöver elever kanske få se skillnaden mellan en innehållsrik och en torftig text. Det som behöver urskiljas, de kritiska aspekterna, kan vara olika för elevgrupper.

Några av studierna finns rapporterade i tidskriften Forskning om Undervisning och Lärande och ytterligare artiklar är både inskickade och under produktion.

Björk, M., Nikula, Å., Stensland, P., & Stridfält, A. (2019). Tecken på teoretiskt tänkande om strukturer i bassystemet. Forskning om Undervisning och Lärande, 7(2), 26–49. 

https://forskul.se/tidskrift/volym-7-nummer-2-2019/tecken-pa-teoretiskt-tankande-om-strukturer-i-bassystemet/

Björk, M. & Pettersson Berggren, G. (2014). ”Det brukar vara så här långt!” En jämförande studie om kritiska drag för elevers uppfattning av tallinjen. Forskning om Undervisning och Lärande. 13, 67–85. 

https://forskul.se/tidskrift/nummer-13-september-2014/det-brukar-vara-sa-har-langt-en-jamforande-studie-om-kritiska-sardrag-for-elevers-uppfattning-av-tallinjen/

 

Dela: