Försäkringar

Försäkringsinformation Kollektiv Olycksförsäkring för elever m.fl.
Försäkringsnummer: F20050153
Försäkringsperiod: 2013-07-01—2014-06-30
Försäkringstagare: Stockholms Stad

Staden har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunen.
Försäkringsinformationen ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning. Det är alltid försäkringsbrevet och de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring gäller inte för sjukdom.

Skadeanmälan
Skadeanmälan ska göras direkt till Crawford & Co och skickas till:
Crawford & Co/Kommun olycksfall
Box 6044
171 06 Solna
E-post: olycksfall@crawco.se
Tel: 08-508 29 926

Åtgärder vid skada
Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan. Spara alla kvitton.
Behov av taxi till och från skolan p g a olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Crawford & Co kontaktas för bekräftelse. Sänd in intyget i samband med skadeanmälan. Efter bekräftelse från Crawford & Co kan beställning av taxiresor göras.

Verksamhetstid
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid vid deltagande i fritidsaktiviteter, omsorg eller annan sysselsättning:

- I kommunalt anordnad fritidsverksamhet, t ex parklek, öppen förskola
- 24 år eller äldre som deltar i kommunalt/fristående vuxenutbildning som Stockholms Stad är huvudman för
- Övriga deltagare upp till 24 år i verksamhet anordnad av Stockholms Stad eller som staden är ansvarig för enligt avtal
- I praktik/utbildning anordnad av Stockholms Stad
- I arbetsmarknadsverksamheter/kompetenshöjning enligt SoL
- I daglig verksamhet enligt LSS
- Dagverksamhet enligt SoL
- Sysselsättning enligt SoL
- På läger inom fritidsverksamhet anordnad av Stockholms Stad
- Flyktingar som deltar i introduktionsprogram
- Flyktingar som ej hunnit skriva in sig hos Försäkringskassan
- I jobbgaranti för ungdomar
- På Jobbtorg
- I koloniverksamhet (LSS) under lov
- I svenska för invandrare (SFI)
- Deltagare i KrAmi
- Utbildning för vuxna
- Ungdomar aktuella för ungdomstjänst
- Barn/ungdomar inom strukturerad öppenvårdsprogram
- Kontaktfamiljer/kontaktpersoner enligt Sol/LVU
- Umgängesstöd enligt Föräldrabalken
- Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år enligt LSS
- Kontaktfamiljer/kontaktpersoner enligt LSS

Läs mer på S:t Erik Försäkring

Dela:
Kategorier: