Till innehåll på sidan

Flexibla undervisningsgrupper

På Sjöstadsskolan arbetar vi med flexibla undervisningsgrupper, ämneslärare och mentorer, i stället för den traditionella klassen om 25-30 elever med en lärare.

Vi har valt denna organisation av undervisningen för att kunna motsvara de krav som ställs på skolan idag, både i form av krav på ämneskompetens för våra lärare och mer uttalade krav på elevernas måluppfyllelse och betyg tidigare.

Vi arbetar med flexibla undervisningsgrupper inom varje årskurs. Vi varierar gruppsammansättningen över tid, i alla årskurser, för att vinna trygghet och möjlighet till effektiv inlärning. Gruppstorleken varierar mellan grupper om 13, 17 och 26 elever för att öka möjligheten till individuellt stöd.

Arbetslagen planerar undervisningen tillsammans så att uppgifterna för alla elever inom årskursen är desamma och möjlighet att studera ihop finns oavsett vilken grupp eleverna går i. Våra flexibla undervisningsgrupper gör att alla lärare och elever inom årskursen möts och lär känna varandra. Vår strävan är att skapa trygghet som grund för god och effektiv undervisning och kunskapsutveckling.

Alla elever har en mentor och tillhör en mentorsgrupp som består av upp till 17 elever. Mentorns uppgift är att följa upp elevernas skolgång med avseende på närvaro, studieresultat, motivation och att arbeta för att elevers specifika behov tillgodoses. Mentorn ansvarar för information och dialog med elevens vårdnadshavare. Mentorn ansvarar också för att, tillsammans med elev och föräldrar skriva en individuell utvecklingsplan (IUP).

Att utveckla förståelse för det man lärt sig, förståelse av kunskap, är en målsättning i dagens skola. Samtalet är en viktig grund för att utveckla förståelse och för att nå en fördjupad kunskap. Eleverna hittar fler att samarbeta och att utveckla sin kunskap tillsammans med genom att grupperna varierar över tiden. Elevernas resultat följs upp i alla ämnen i alla årskurser. Trivsel och arbetsro diskuteras regelbundet i mentorsgrupperna och mäts varje år i skolans kvalitetsundersökning Qualis.

Eleverna i ett arbetslag tillhör samma fritidshem. Eleverna deltar i aktiviteter och lär på så sätt även känna arbetslagets övriga elever.

I förskolan arbetar vi med 2 avdelningar om ca 40 barn var som vi delar in i mindre grupper vid olika aktiviteter/undervisning. Genom att låta barnen mötas i olika grupper i olika sammanhang skapar vi möjligheter för barnen att sätta ord på idéer, lyssna och förstå att det finns olika sätt att tänka och att göra på. Förskolans personal bildar ett arbetslag ”en förskola ett arbetslag”, vilket innebär att personalen känner alla barn på förskolan.

Vårt mål är att med våra grupper skapa bra pedagogiska förutsättningar för alla elever samt arbetsro och trygghet och flexibilitet i undervisningen.
Gruppernas sammansättning i både skola, fritidshem och förskola görs av utbildade pedagoger.

 

 

På Sjöstadsskolan har vi byggt upp erfarenhet av att arbeta på detta sätt och vi ser att denna organisation av undervisning och fritidshems- och förskoleverksamhet skapar goda förutsättningar för lärande och social gemenskap för alla elever.

Dela: