Biblioteket

Sjöstadsskolans bibliotek är bemannat under hela skoldagen. Lokalen är stor och ljus samt centralt belägen på skolan. Bibliotekets verksamhet finns beskriven i en arbetsplan, nedan. Skolbibliotekarien samarbetar med alla arbetslag om bland annat innehåll i biblioteksutbildningen. Alla elever på Sjöstadsskolan har någon gång under läsåret undervisning i biblioteket. Eleverna får önska titlar till bokinköp. Eleverna lånar läromedel, datorer mm i biblioteket. Bibliotekarie registrerar användare för inläst skönlitteratur samt hjälper eleverna att ladda ner böcker på datorer och smarta telefoner.

Bibliotekets öppettider:

Lunchstängt 11.30 - 12.00  
Måndag 8.10 - 14.20  
Tisdag 8.20 - 14.20  
Onsdag 8.20 - 13.00  
Torsdag 8.20 - 14.20  
Fredag  8.20 - 14.20  

Talboks- och punktskriftsbibliotek (TPB)

Sjöstadsskolans bibliotek har tillstånd enligt 17 § upphovsrättslagen att ladda ned och låna ut talböcker från TPB:s digitala bibliotek.

 

Arbetsplan för Sjöstadsskolan bibliotek

Syfte
Sjöstadsskolans bibliotek ska syfta till att:

 • Främja elevernas läsutveckling och läslust
 • Stödja eleverna vid lån och val av böcker inom såväl skönlitteratur som faktaböcker
 • Ge information om böcker genom exempelvis boktips eller boksamtal
 • Vid behov erbjuda eleverna kompensatoriska hjälpmedel (talböcker, stavningsprogram mm)
 • Stödja eleverna i källsökning och källkritik
 • Ha genomgångar av skoldatabaser och webbplatser
 • Stödja och samarbeta med lärare i den ordinarie undervisningen inom exempelvis IT, faktasökning mm
 • Utveckla elevernas förmåga om hur texter kan organiseras
 • Utveckla elevernas förmåga att använda IT

Lärandemål
Sjöstadsskolans bibliotek arbetar mot följande mål i Lgr 11:

Läsa och skriva:

 • Utveckla elevernas lässtrategier för att förstå och tolka texter.
 • Utveckla eleverna i hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Arbeta med texter i form av rim, ramsor, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter.
 • Utveckla eleverna i att skriva, disponera och redigera texter med hjälp av dator.

Tala, lyssna och samtala

 • Utveckla eleverna i att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Berättande texter och sakprosatexter
 • Arbeta med hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Förmedla kunskap om några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Arbeta med förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidsskrifter och på webbsidor för barn.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Undervisning
Bibliotekarien på Sjöstadsskolans bibliotek samarbetar med alla arbetslag på skolan genom att bibliotekarien är schemalagd en timme i respektive arbetslag.
Vid denna arbetslagstid arbetar bibliotekarien med biblioteksutbildning enligt arbetsplanen nedan.
Vidare används denna tid till att arbetslaget och bibliotekarien tillsammans planerar vad respektive arbetslag önskar inom ovan nämnda lärandemål.

Sjöstadsskolan årskurs F-3
Förskoleklass Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Högläsning skönlitterär bok
 
Högläsning skönlitterär bok
 
Repetition:
låna-återlämna-söka i Winbib
 
Träna på att läsa högt i mindre grupp.
 
Hur man lånar och lämnar tillbaka i Winbib
 
Skriva saga på dator i par. Början – handling - slut
 
Boktips – Bibliotekarie ger boktips till eleverna
 
Boksamtal
 
Få lånekort och låna en bok
 
Låna-återlämna-söka i Winbib
 
Söka efter litteratur i Winbib (fakta, skönlitteratur)
 
 

 

Sjöstadsskolan årskurs 4-6
Årskurs 4   Årskurs 6
Slå i uppslagsverk och använda bibliotekskatalogen.   Power-Point – Genomgång av hur Power-Point fungerar
Word- enklare genomgång av hur word fungerar. Skriva en kortare text i word.   Bygga upp en presentation i Power-Point.

 

Dela:
Kategorier: